Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh

95583741 2532563360296844 1505130722917089280 n

1. Udział w zajęciach organizowanych przez SI ARKA Gdynia w czasie trwania stanu epidemicznego na boiskach otwartych jest
dobrowolny, a zgodę na uczestnictwo zawodnika w zajęciach muszą pisemnie wyrazić oboje z rodziców / prawni opiekunowie,
każdego z uczestników szkolenia, składając odpowiednie oświadczenie przed rozpoczęciem pierwszego treningu.
2. Zawodnik, nie posiadający takiej zgody, może realizować program sportowej edukacji w naszym klubie wyłącznie w trybie zdalnym,
tj. w domu lub przestrzeniach otwartych, stosując odpowiednie przepisy prawa oraz plan treningowy otrzymany przez trenera.
3. Zawodnicy poniżej 13 roku życia, na zajęcia wyznaczone na poszczególnych obiektach, przybywają wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.


4. Zawodnicy przybywają na trening, nie wcześniej niż 5 - 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wchodzą na wyznaczony obiekt
wyłącznie za wyraźną zgodą trenerów lub innych osób funkcyjnych w ten sposób, aby zawodnicy kolejnej, np. oczekującej lub
schodzącej z boiska lub parkingu grupy nie mieli ze sobą kontaktu bezpośredniego.
5. Zawodnicy przychodzą na obiekt wcześniej przebrani przebrani w osobisty - klubowy strój treningowy. Brak jest możliwości
korzystania z szatni i węzła sanitarnego na terenie wszystkich obiektów sportowych, pozostających w zasobach miasta Gdyni -
za wyjątkiem wyznaczonych WC.
UWAGA – na terenie obiektu klubowego na Witominie obowiązuje zasada, że po skorzystaniu z WC, osoba z niego korzystająca ma
obowiązek odkazić po sobie deskę toaletową oraz przycisk spuszczania wody pozostającym w ubikacji środkiem dezynfekującym
oraz po tym działaniu, odkazić swoje ręce za pomocą kolejnego, dedykowanego tylko do rąk środka dezynfekcji osobistej.
6. Zawodnicy oraz inne osoby oczekujące na zajęcia treningowe, zawsze i wszędzie zachowują zasadę bezpiecznej odległości,
tj., minimum 2 metry od każdej osoby z każdej strony, zalecanej przez Ministerstwo Zdrowia.
7. Rekomenduje się, aby rodzice dostarczając swoje dziecko własnym samochodem na trening i odbierając je po zajęciach, przewozili
wyłącznie swoje dzieci. Zaleca się aby zawodnicy, szczególnie ci, którzy samodzielnie udają się po zajęciach do domu, posiadali
w swoim plecaku obuwie zmienne oraz czystą koszulkę i odzież wierzchnią.
8. Parking na terenie klubowego ośrodka treningowego na Witominie posiada status obiektu zamkniętego i udostępniony jest wyłącznie
dla pracowników klubu oraz właściwych służb.
9. W trakcie treningu, rodzice zawodników oraz inne osoby, których obecność nie jest niezbędna np. z tytułu obsługi obiektu,
nie mają wstępu na obiekty. Zalecane jest oczekiwanie na odbiór zawodnika w pobliżu obiektu, z zachowaniem zasad dystansu
społecznego, w tym co najmniej 2 metrów od ogrodzenia, jeśli bezpośrednio ono graniczy z polem boiska wyznaczonym do treningu /
gry.
10. Zawodników, trenerów i wszystkie inne osoby obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na każdy wyznaczony obiekt
sportowy, w tym parkingi, chodniki itp. Tylko zawodnicy i trenerzy są zwolnieni z obowiązku noszenia maski - tylko i wyłącznie
podczas realizacji stricte zajęć treningowych.
11. Zawodnik przybywający na klubowy obiekt treningowy na Witominie, zobowiązany jest do samodzielnego wejścia bez udziału innych
osób, w tym rodziców, poprzez wskazaną bramkę i udać się na boisko, kierując się oznakowaniem znajdującym się na obiekcie.
Powrót z boiska następuje wyłącznie oznaczonym ciągiem komunikacyjnym i wyjściem przez wskazaną oznakowaniem furtkę,
za którą oczekują na jego odbiór rodzice lub opiekunowie.
12. Grupę treningową stanowi dopuszczona przepisami prawa maksymalna liczba zawodników i trenerów. Jednostka treningowa dla
każdej grupy wynosi minimum 45 min lub tyle, ile wynika z grafiku i dostępności boiska, maksymalnie jednak 90 min. Podczas
każdego treningu obowiązuje reżim sanitarny, za wyjątkiem noszenia masek ochronnych. Przerwa wymienna pomiędzy grupami trwa
tak długo, aż wszyscy zawodnicy jednej grupy w całości opuszczą boisko aby kolejni mogli na nie wejść.
13. Zawodnicy rozpoczynają i kończą każdy trening dezynfekcją rąk. Wskazane jest aby każdy zawodnik posiadał przy sobie niewielki
pojemnik z własnym środkiem dezynfekującym, pomimo obowiązku zapewnienia go na obiekcie przez udostępniającego sam obiekt.
14. Zawodnicy nie dotykają zbędnych rzeczy i wszelkich urządzeń – za wyjątkiem WC w trakcie korzystania a także sportowego sprzętu
pomocniczego.
15. Po każdej jednostce treningowej i każdej grupie, jej trener lub wyznaczony pracownik jest odpowiedzialny za dezynfekcję sprzętu
treningowego.
16. Trenerzy wyznaczają specjalne, bezpieczne strefy w czasie przerwy nawadniającej, zachowując dystans pomiędzy wszystkimi
uczestnikami zajęć, w odległości co najmniej 2 metrów. Zawodnicy nie mogą grać głową podczas treningu oraz nie wolno im
świadomie łapać piłek w ręce. Bramkarze mogą brać udział wyłącznie w zajęciach indywidualnych a rękawice wilżą wodą pochodzącą
wyłącznie z własnej butelki, jednakże innej niż ta, która jest przeznaczona do picia.
17. Zawodnicy zawsze i do odwołania, do nawodnienia organizmu stosują wyłącznie osobiście przyniesione bidony i butelki z płynami,
z WIDOCZNIE i TRWALE opisanym własnym imieniem i nazwiskiem.
18. Zawodnik w objawami jakiejkolwiek dolegliwości, jak np. przeziębienie, katar, podwyższona temperatura, osłabienie, kaszel lub
wszystkie inne, które pokazują, że zawodnik nie jest w pełni zdrowy, obowiązkowo zgłasza (lub jego rodzic) ten fakt trenerowi PRZED
PRZYBYCIEM na trening i nie uczestniczy w zajęciach, pozostając w swoim miejscu zamieszkania aż do ustąpienia wszystkich
dolegliwości.
19. Trenerzy realizować będą zadania i środki treningowe o charakterze zgodnym z zasadami rekomendowanymi przez Ministerstwo
Zdrowia oraz inne organy, odpowiadające za porządek, bezpieczeństwo i prawidłowe prowadzenie zadań na swoich obiektach.
20. O sprawach nie ujętych w niniejszych zasadach, decyduje w pierwszej kolejności trener lub osoby funkcyjne Klubu
oraz właściciele i osoby delegowane do obsługi danego obiektu.
21. Rodzic / opiekun prawny, jest zobowiązany do skutecznego przekazania i zrozumiałego dla swojego dziecka wytłumaczenia zapisów
niniejszego dokumentu oraz zasad ogólnie obowiązujących w stanie epidemii.
22. W sprawach szczegółowych należy odnieść się do przepisów obowiązującego powszechnie prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 1115424
Sportowe szkolenie dzieci i mlodziezy w SI Arka, wspolfinansowane jest przez gmine Gdynia.
© SI ARKA GDYNIA 2012